salut pública

S’ estableix que la salut pública és el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la societat en el seu conjunt mitjançant la mobilització de recursos humans i materials per tal de fomentar, protegir i promoure la salut de les persones, en l’esfera individual i col·lectiva, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut.

Volem oferir als municipis el suport en tots aquells temes de salut pública que afectin al seu municipi i que siguin objecte de les seves competències. (Veure dossier de presentació de l’IMIS en Salut Pública)

PROJECTES REALITZATS

Des de la seva creació l’IMIS ha dut a terme nombrosos projectes en l’àmbit de salut pública que descrivim, breument, a continuació.

Promoció de la setmana de sexualitat saludable “II Setmana de les Figues i els Ous

Data: 2010

Descripció: Disseny, coordinació i execució d’un seguit d’activitats per tal de promocionar una sexualitat saludable entre joves. Entre les activitats realitzades es van incloure dues exposicions on es relacionen les fruites amb la sexualitat: “Treu-li suc a la sexualitat” de la Diputació de Barcelona i una mostra de diferents cartells amb preservatius afruitats a la Kaserna. També es va oferir una sessió de formació per a formadors que treballen amb joves i la xerrada oberta al públic “Com parlar de sexualitat amb els joves”.  Adreçat als joves es van distribuir preservatius i material informatiu en locals d’oci nocturn amb la col·laboració de l’espai “La Sala” i la realització d’una enquesta a joves del municipi per elaborar un estudi sobre sexualitat i la distribució de materials pedagògics sobre sexualitat als IES del municipi. Finalment es va crear una pàgina de facebook Figues i Ous per estimular la participació i la resolució de dubtes on-line. La campanya es va fer amb l’assessorament de l’ONG Sida-Studi.

 

Informe de Demografia de la Salut Igualada 2000-2009

Data: 2010

Descripció: Aquest informe, inclòs dins la col·lecció “Estudis tècnics en salut pública” analitzava les dades del padró municipal d’Igualada en els darrers deu anys (2000-2009) per tal d’establir l’evolució del municipi en termes poblacionals. En la primera part s’analitzava la situació actual en relació al número de població, edat, sexe, distribució en el territori. Després es va fer una comparativa entre l’any 2000 i 2009. I després es va analitzar de manera detallada l’evolució de la natalitat i també de la mortalitat en el municipi amb paràmetres tals com l’edat mitjana de la defunció, taxa de mortalitat, de natalitat, % de població amb nacionalitat no espanyola… totes les anàlisis es van poder desagregar per districte censal per obtenir una visió més ajustada.

_____________________________________________________________________________________

Campanya “Esmorza a casa. Al cole amb les piles posades”

Client: Ajuntament Igualada / Data: 2010

Descripció: Una de les primeres mesures incorporades en el Pla d’Actuació va ser l’elaboració d’un protocol d’actuació en cas de detecció de consum de substàncies als IES. Aquest treball s’ha dut a terme durant el darrer trimestre de l’any i està en la fase final d’elaboració. El protocol, treballat de manera consensuada amb els principals agents (mestres, EAP, professionals CASD i CESMIJ…), permetrà donar respostes homogènies  i adaptades a cada situació cas de detectar-se un consum. Es pretén donar una resposta clara, àgil i honesta al jove i a les famílies per tal de reconduir la situació i evitar possibles situacions de risc derivades del consum.

_____________________________________________________________________________________

Elaboració del mapa de riscos del municipi

Client: Ajuntament Igualada / Data: 2010

Descripció: En un municipi hi ha un seguit d’equipaments que, per determinades peculiaritats, són especialment susceptibles d’afectar la salut de la població i per tal escau un control més acurat. És per aixòque l’IMIS ha elaborat el que s’anomena un “mapa de riscos municipal” on, sobre un plànol, s’assenyalen aquells equipaments que podrien generar un risc per a la salut cas de no mantenir-se les mesures preventives preceptives. Hi ha equipaments sociosanitaris, esportius, parcs infantils i jardins públics, establiments alimentaris, de tatuatge, piercing o micropigmentació o fonts ornamentals, entre d’altres.

Aquest localització geogràfica permetria una ràpida anàlisi de situació i posterior actuació en cas de detectar-se algun tipus d’alarma sanitària.

_____________________________________________________________________________________

Protocol de Detecció i Actuació en cas de consum de drogues als IES

Client: Ajuntament Igualada / Data: 2010

Descripció: El protocol, treballat de manera consensuada amb els principals agents (mestres, EAP, professionals CASD i CESMIJ…), permet donar respostes homogènies  i adaptades a cada situació cas de detectar-se un consum. Es pretén donar una resposta clara, àgil i honesta al jove i a les famílies per tal de reconduir la situació i evitar possibles situacions de risc derivades del consum. S’han elaborat una sèrie de circuits i propostes d’actuacions responen als diferents casos que puguin sorgir

_____________________________________________________________________________________

Assessorament pels plans d’autocontrol de la legionel·la als equipaments municipals

Client: Ajuntament Igualada / Data: 2010

Descripció: La normativa en relació a la legionel·la demana als responsables de determinades instal·lacions que disposin d’un Pla d’aucontrol per vetllar per la no proliferació de la legionel·losi. Aquests plans passen per la recollida periòdica d’una sèrie de paràmetres que permeten valorar el risc de proliferació de la legionel·la. Des d’IMIS hem encetat un servei de suport i assessorament als tècnics responsables a través de l’elaboració de protocols i sessions de formació.

_____________________________________________________________________________________

Pla d’Actuació Local davant les Drogodependències

Client: Ajuntament Igualada / Data: 2009

Descripció: IMIS va elaborar el Pla que permet al municipi disposar d’un full de ruta per tal de treballar per disminuir el consum de drogues entre joves i població en general i reforçar  la coordinació dels serveis existents. Aquest pla, resultat d’un treball en el que hi ha participat més de 30 experts i professionals del municipi, proposa una sèrie d’actuacions d’aquí fins el 2012. Inicialment s’ha elaborat un diagnòstic que ha permès obtenir una fotografia de la situació actual tant del consum com dels recursos disponibles per fer-hi front.  A més dels 15 objectius generals del pla, s’han definit 38 objectius específics que inclouen 71 actuacions. El Pla ha rebut el suport de la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències de la Diputació de Barcelona.

 

 

_____________________________________________________________________________________

Seguiment grip-A

Client: Ajuntament Igualada / Data: 2010

Descripció: Durant el període d’alerta, es va dur a terme un seguiment setmanal de totes aquelles informacions epidemiòlogiques i/o tècniques relacionades amb la grip A per tal de poder-les tenir en consideració a la ciutat d’Igualada. Conjuntament amb riscos laborals de l’Ajuntament es va treballar per adaptar un protocol per a l’àmbit laboral en relació a la Grip A que incloia un seguit de consideracions per tal de minimitzar-ne l’impacte

_____________________________________________________________________________________

Supervisió tasques de neteja i desinfecció legionel·la als equipaments municipals

Client: Ajuntament Igualada / Data: 2009 – 2010

Descripció: IMIS gestiona el control, neteja i desinfecció preventiva anual de legionel·losi en diversos equipaments municipals, de fonts i la xarxa de reg d’Igualada.  Les tasques que es duen a terme consisteixen en la selecció de l’empresa especialitzada en el manteniment i control de les instal·lacions; contractació dels serveis a l’empresa seleccionada per tal de dur a terme la desinfecció anual; coordinació de les tasques amb els responsables de les instal·lacions; supervisió del correcte compliment de les tasques de l’empresa encarregada; gestió d’incidències i elaboració informe final.

_____________________________________________________________________________________

Coordinació protocol de Síndrome de Diògenes

Client: Ajuntament Igualada / Data: 2008

Descripció: IMIS va ser l’encarregada de coordinar un grup de treball multidisciplinar d’elaboració del protocol. A partir d’una tasca de recerca es van detectar estudis similars i es va construir el protocol d’atenció en aquests casos, així com la definició del paper de cadascú dels agents. L’objectiu és agilitzar la resposta, millorar l’atenció a la persona que pateix la malaltia i minimitzar l’impacte cap el seu entorn, es va decidir crear un protocol de gestió integrada per la negligència de cura personal i domèstica que afecti la salubritat pública.

_____________________________________________________________________________________

Assessorament signatura convenis amb l’Agència de Protecció de la Salut

Client: Ajuntament Igualada / Data: 2009-2010

Descripció: L’Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat de Catalunya es troba en un procés d’implantació al territori a través de la signatura de convenis amb els diferents municipis. En aquests convenis es recullen els serveis èn l’àmbit de la protecció de la salut que l’APS oferirà de manera gratuïta i aquells que haurà de dur a terme l’Ajuntament. L’IMIS ha assessorat l’Ajuntament d’Igualada i ha estat responsable de la interlocució tècnica en aquest àmbit amb l’Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

_____________________________________________________________________________________

Realització d’informes per l’Autorització Sanitària de Funcionament

Client: Ajuntament Igualada / Data: 2010

Descripció: Des del 2010 IMIS du a terme, per delegació de l’Ajuntament d’Igualada, les Autoritzacions Sanitàries de Funcionament. D’aquesta manera actua com a ens tècnic de suport pel municipi. Els establiments alimentaris, serveis i indústries que realitzin activitats de producció, elaboració, transformació, conservació, emmagatzematge, distribució i venda d’aliments necessiten autorització sanitària, d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.  Les tasques que fa IMIS són: Revisió documental, Visita Inspecció de l’establiment que sol·licita l’ASF segons la normativa i Emissió de l’informe i proposta d’Autorització Sanitària Funcionament (Favorable/Desfavorable).

_____________________________________________________________________________________

Formació en salut per Danone

Client: PAU Education / Data: 2008

Descripció: A través de l’entitat PAU Education, es va fer l’encàrrec a IMIS de dissenyar l’estructura i els continguts d’autoaprenentatge per a tots els treballadors/es de Danone d’arreu del món.Es van dissenyar un total de quatre mòduls: què és la salut; quins reptes afrontem?; com esdevenir un actor de salut a la meva vida?; Quines solucions aporta Danone a la salut comunitària. Els continguts dissenyats van ser molt interactius, imaginatius, rigorosos, de fàcil comprensió, que permetessin l’auto-aprenentatge i, sobretot, que fossin motivadors envers la percepció de la pròpia salut i de la gent de l’entorn.

_____________________________________________________________________________________

Formació manipulació aliments per celebració “Fàtima té Salsa”

Client: Ajuntament Igualada / Data: 2009

Descripció: IMIS va dur a terme una xerrada formativa sobre la manipulació correcte d’aliments a ciutadans/es que participarien en la popular celebració “Fàtima té Salsa”, on es degusten diversos productes al carrer.

_____________________________________________________________________________________

Activitats Dia Internacional de la Sida

Client: Ajuntament Igualada, Ajuntament Vilanova del Camí, Ajuntament Òdena / Data: 2009

Descripció: Durant l’1 de desembre l’IMIS va sortir al carrer duent a terme activitats de sensibilització al voltant del dia mundial de la sida entre les que destaquen l’exposició de cartells a la Kaserna i la distribució de preservatius a l’IES Milà i Fontanals i també al Mercat de Vilanova del Camí.

 

 

A %d bloguers els agrada això: