medi ambient

L’objectiu general de la societat és fer compatible un model de creixement econòmic sostingut amb un ús racional, eficient dels recursos i que garanteixin la protecció de l’entorn ambiental de manera segura per a l’ésser humà. És a dir, fomentar una política medi ambiental integral i integradora. Els ajuntaments gestionen la preservació del medi a través de les competències atorgades per la llei però també a través de les polítiques municipals envers la preservació del medi. En aquesta línia trobaríem el desenvolupament dels processos d’agenda 21 i auditories ambientals, les campanyes educatives i de sensibilització per un ús responsable de l’energia i de gestió dels residus; les polítiques de planificació urbanística que integrin, de manera complerta, les qüestions mediambientals; o també la recuperació de l’entorn natural, entre d’altres.

Des de l’Agència del Medi i Salut, una entitat local pública de caràcter associatiu creada a Igualada, volem oferir als municipis de l’Anoia el suport en tots aquells temes de medi ambient que afectin al seu municipi i que siguin objecte de les seves competències, així com fomentar el desenvolupament de polítiques locals de protecció de l’entorn. (Veure dossier de presentació de l’IMIS en Medi Ambient)

PROJECTES REALITZATS

Des de la seva creació l’IMIS ha dut a terme nombrosos projectes en l’àmbit de medi ambient a que descrivim, breument, a continuació.

Auditories energètica casa consistorial Santa Margarida de Montbui

Client: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui / Data: 2010

Descripció: Realització d’una auditoria energètica de la casa consistorial del municipi. L’edifici, emblemàtic per a la ciutat, va ser revisat curosament seguint una metodologia pròpia d’auditories similars i es van analitzar paràmetres com les dades de construcció, d’ús i de contractació i facturació d’energia. Això va permetre analitzar i comparar amb les dades de potències i règims de funcionament de cadascun dels equips consumidors identificats. També s’han quantificat i prioritzat els estalvis potencials. Les propostes de millora s’han valorat des del punt de vista energètic com del benefici econòmic que aporten. També es fa el càlcul aproximat de la inversió econòmica que pot ser necessària per la seva realització i el període de retorn d’aquesta inversió, per tal de determinar‐ne la rendibilitat. L’auditoria va ser co-finançada per l’ICAEN.

 

 

_____________________________________________________________________________________

Auditories de consum d’aigua

Client: Ajuntament Igualada / Data: 2009

Descripció: Arrel de l’aprovació de l’Ordenança sobre l’estalvi d’aigua a Igualada, es va considerar adient que els equipaments municipals que actualment estan en ús fossin revisats a partir de les indicacions del document. Tot i que l’Ordenança és de compliment obligatori pels edificis de nova construcció, fer la revisió dels edificis actuals permetria detectar les oportunitats de millora i que els equipaments municipals fossin exemplificadors en aquest objectiu global d’estalvi i millora en l’ús dels recursos. És amb aquesta intenció que es va encarregar a IMIS va encetar la realització  d’onze auditories de consum d’aigua a equipaments de diversos àmbits, des de l’educatiu, esportiu, cultural o administratiu. Totes les mesures d’estalvi proposades s’acompanyen d’una avaluació tècnica i econòmica. I, finalment, s’elabora un pla d’actuació prioritzant aquelles mesures essencials per a l’estalvi d’aigua a l’equipament.

_____________________________________________________________________________________

Pla d’Adequació d’enllumenat exterior

Client: Ajuntament de Castellolí / Data: 2009

Descripció: IMIS ha elaborat el Pla d’Adequació Exterior de Castellolí que té com a finalitat adaptar les característiques de les instal·lacions d’acord amb els criteris que estableix la normativa. El treball s’ha basat en quatre grans eixos: (1)L’anàlisi de la situació actual pel què fa a la il·luminació exterior, tant pública com privada, atenent a la zonificació del municipi en les diverses àrees de protecció a la contaminació lluminosa (diagnosi). (2) La proposta detallada de les actuacions que cal fer en les instal·lacions públiques per tal d’adequar-les amb el calendari d’execució. (3) Les accions d’informació, control i promoció de l’adequació de les instal·lacions d’il·luminació exterior de titularitat privada. (4)Els mecanismes i instruments que s’institueixen per tal d’incorporar de forma sistemàtica el control de l’aplicació de la normativa en matèria de prevenció de la contaminació lluminosa en els nous projectes d’activitat i d’urbanització.

_____________________________________________________________________________________

Plans d’Acció d’Energia Sostenible

Client: Diputació de Barcelona/ Data: 2009

Descripció: S’han elaborat els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) dels municipis de Vilanova del Camí i d’Igualada. Aquests municipis es van adherir l’any 2008 al Pacte d’alcaldes/ alcaldesses pel Canvi Climàtic de la Unió Europea. Mitjançant aquesta adhesió, s’assumeix el compromís d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions per la lluita contra el canvi climàtic. Amb el suport financer i tutela de la Diputació de Barcelona, IMIS va desenvolupar els PAES d’aquests dos municipis que van finalitzar a la tardor. Després d’un acurat estudi en el que s’han revisat els consums dels municipis i s’han revisat diversos equipaments s’ha pogut establir una seguit d’actuacions que condueixen a la reducció de les emissions.

_____________________________________________________________________________________

Disseny d’un sistema de control ambiental municipal

Client: Ajuntament d’Igualada/ Data: 2009

Descripció: IMIS ha dissenyat i elaborat un sistema de control ambiental a partir d’un seguit d’indicadors triats pel municipi. L’objectiu era la creació d’un sistema pel seguiment continuat de l’evolució del municipi en termes de sostenibilitat que permetés, de manera semi-automatitzada, l’elaboració d’un informe que recull les dades processades dels indicadors de sostenibilitat per l’any zero o any de referència. Un dels principals avantatges del sistema és la rapidesa en la gestió i facilitat d’interpretació. També permet obtenir informes anuals de cada un dels indicadors de forma automàtica i és adaptable a qualsevol municipi.

_____________________________________________________________________________________

Xerrada descoberta flora i fauna de l’entorn

Client: Ajuntament d’Igualada/ Data: 2009

Descripció: IMIS va preparar visites guiades per descobrir la flora i fauna de dos parcs de la ciutat d’Igualada. Durant les visites es va poder observar les diferents espècies que conviuen amb la ciutadania en espais tan familiars com desconeguts..

_____________________________________________________________________________________

Estudi sistema de residus i neteja viària

Client: Ajuntament d’Igualada/ Data: 2009

Descripció: IMIS ha elaborat tots els informes previs i assessorant per la redacció del nou plec de condicions que respongui als nous reptes en gestió de recollida de residus i neteja viària, que s’ajusti al model que la ciutat necessita i desitja i que garanteixi al màxim un servei eficient i de qualitat. Per a l’elaboració del nou plec de condicions de recollida de residus i neteja viària d’Igualada s’ha dividit el projecte en una sèrie d’etapes de treball que es porten a terme de forma consecutiva. Cada etapa ha inclòs una sèrie d’estudis que els tècnics de l’Agència han anat elaborant de forma sistemàtica.

_____________________________________________________________________________________

Coordinació d’activitats de la setmana de l’energia a Igualada

Client: Ajuntament d’Igualada/ Data: 2008

Descripció: Del 20 al 26 d’octubre l’Ajuntament d’Igualada es va afegir a la celebració de la Setmana de l’Energia i IMIS va preparar diverses activitats per ajudar a la reflexió sobre l’estalvi i l’ús d’energies més netes. A tot Catalunya, aquesta setmana forma part d’una campanya que realitza l’Institut Català d’Energia (ICAEN) anualment. Durant la setmana es va organitzar una xerrada sobre l’estalvi energètic a partir d’un ús eficient del vehicle i també es va instal·lar una carpa al carrer en la que es van repartir materials sobre l’estalvi energètic i dur a terme dos tallers ben innovadors per a tots els públics: un escalèxtric que funcionava amb energia solar i una xocolatada cuinada també amb aquesta energia.

_____________________________________________________________________________________

Participació activitats de la setmana de la mobilitat

Client: Ajuntament d’Igualada/ Data: 2008

Descripció: IMIS va organitzar una xerrada en el marc de la setmana de la mobilitat 2008 d’Igualada que portava per títol: “Hem de seguir pensant la ciutat per al cotxe?”, a càrrec de Màrius Navazo.

A %d bloguers els agrada això: